Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Mienie
zabużańskie

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem operatów szacunkowych / wycen określających wartość nieruchomości wchodzących w skład majątku pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwanego zwyczajowo mieniem zabużańskim.

 

Procedura postępowania

Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, czyli pozostawione, jest Wojewoda. Pierwszym krokiem w staraniu się o prawo do rekompensaty jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie wojewódzkim wraz z wszelkimi dowodami potwierdzającymi prawo własności nieruchomości, a także jej skład oraz stan. Konieczna będzie ponadto wycena mienia zabużańskiego wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego z odpowiednimi uprawnieniami.

Dowodami zwyczajowo są:

 • urzędowy opis majątku lub opis mienia zabużańskiego (pozostawionego), karta ewakuacyjna,
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
 • dokumenty urzędowe (sądowe),
 • dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw,
 • oświadczenia dwóch świadków (w przypadku braku ww. dokumentów),
 • kserokopia dowodu osobistego (dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego),
 • dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania (w przypadku braku ww. dowodów potwierdzających miejsce zamieszkania),
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku po zmarłym, odpis aktu zgonu,
 • oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożone przed organem administracji publicznej albo w polskiej placówce konsularnej (w przypadku zrzeczenia się uprawnionych na rzecz innej osoby),
 • dokumenty urzędowe poświadczające prawo własności nieruchomości nabytej (w przypadku uprzedniego nabycia na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa).

 

Po otrzymaniu ostatecznego postanowienia konieczne jest przedłożenie operatu szacunkowego / wyceny mienia zabużańskiego. Tutaj krakowska kancelaria rzeczoznawcy majątkowego świadczy kompleksową usługę w przygotowaniu opracowania. Wycena mienia zabużańskiego wykonywana jest zawsze na zlecenie oraz na koszt wnioskodawcy.

 

W oparciu o treść postanowienia i zapisy Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej wartość nieruchomości określa się według stanu z dnia pozostawienia mienia zabużańskiego i w poziomie cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. Wycena mienia zabużańskiego dokonywana jest bez jego oględzin. Stan nieruchomości ustala się wyłącznie na podstawie dokumentów podstawowych zawartych w postanowieniu. Jedynie w odwołaniu od postanowienia Wojewody można kwestionować ustalenia zawarte w tej decyzji np. odnośnie elementów wchodzących w skład pozostawionego majątku.

 

Treść ustawy określa, jakie miasta czy województwa wchodzące w skład Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za porównywalne do lokalizacji mienia zabużańskiego. Przykładowo nieruchomości położone we Lwowie wycenia się, porównując je z nieruchomościami w Krakowie, dla lokalizacji na terenie ówczesnego województwa lwowskiego porównywalnym obszarem jest województwo podkarpackie.

 

Wysokość rekompensaty, bez względu na jej formę, stanowi 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku gdy prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów, wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych praw.