Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Mienie
zabużańskie

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości wchodzących w skład majątku pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwanego zwyczajowo mieniem zabużańskim.

 

Procedura postępowania

Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, czyli pozostawione, jest Wojewoda. Pierwszym krokiem w staraniu się o prawo do rekompensaty jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie wojewódzkim wraz z wszelkimi dowodami potwierdzającymi prawo własności, skład i stan nieruchomości.

Dowodami zwyczajowo są:

 • urzędowy opis mienia lub opis mienia zabużańskiego (pozostawionego), karta ewakuacyjna;
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
 • dokumenty urzędowe (sądowe);
 • dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
  w przypadku braku dokumentów, oświadczenia dwóch świadków;
  kserokopia dowodu osobistego (dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego);
 • dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
  w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania;
  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku po zmarłym, odpis aktu zgonu;
 • oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożone przed organem administracji publicznej albo w polskiej placówce konsularnej, w przypadku zrzeczenia się uprawnionych na rzecz innej osoby;
  dokumenty urzędowe poświadczające nabycie nieruchomości, w przypadku uprzedniego nabycia na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Po otrzymaniu ostatecznego postanowienia konieczne jest przedłożenie operatu szacunkowego określającego wartość mienia zabużańskiego. Tutaj moja Kancelaria świadczy kompleksową usługę

w przygotowaniu opracowania.

 

W oparciu o treść postanowienia i zapisy powołanej wcześniej ustawy wartość nieruchomości określa się według stanu z dnia pozostawienia mienia zabużańskiego i w poziomie cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. Wyceny dokonuje się bez ich oględzin. Stan nieruchomości ustala się wyłącznie na podstawie dokumentów podstawowych zawartych w postanowieniu. Jedynie w odwołaniu od postanowienia Wojewody można kwestionować ustalenia zawarte w tej decyzji np. odnośnie elementów wchodzących w skład pozostawionej nieruchomości.

 

Treść ustawy określa jakie miasta czy województwa wchodzące w skład Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za porównywalne do lokalizacji nieruchomości pozostawionych. Przykładowo nieruchomości położone

w mieście Lwowie wycenia się porównując je z nieruchomościami w mieście Krakowie, dla lokalizacji na terenie ówczesnego województwa lwowskiego porównywalnym obszarem jest województwo podkarpackie.

 

Wysokość rekompensaty, bez względu na jej formę, stanowi 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku gdy prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów, wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych praw.