Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Mienie
zabużańskie

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem operatów szacunkowych / wycen określających wartość nieruchomości wchodzących w skład majątku pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwanego zwyczajowo mieniem zabużańskim.

 

Procedura postępowania

Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o rekompensatę za mienie zabużańskie, czyli pozostawione, jest Wojewoda. Pierwszym krokiem w staraniu się o prawo do rekompensaty jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie wojewódzkim wraz z wszelkimi dowodami potwierdzającymi prawo własności, skład i stan nieruchomości.

Dowodami zwyczajowo są:

 • urzędowy opis mienia lub opis mienia zabużańskiego (pozostawionego), karta ewakuacyjna;
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
 • dokumenty urzędowe (sądowe);
 • dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białorusi, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
  w przypadku braku dokumentów, oświadczenia dwóch świadków;
  kserokopia dowodu osobistego (dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego);
 • dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
  w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania;
  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku po zmarłym, odpis aktu zgonu;
 • oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożone przed organem administracji publicznej albo w polskiej placówce konsularnej, w przypadku zrzeczenia się uprawnionych na rzecz innej osoby;
  dokumenty urzędowe poświadczające nabycie nieruchomości, w przypadku uprzedniego nabycia na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

 

Po otrzymaniu ostatecznego postanowienia konieczne jest przedłożenie wyceny / operatu szacunkowego określającego wartość mienia zabużańskiego. Tutaj moja Kancelaria świadczy kompleksową usługę

w przygotowaniu opracowania.

 

W oparciu o treść postanowienia i zapisy powołanej wcześniej ustawy wartość nieruchomości określa się według stanu z dnia pozostawienia mienia zabużańskiego i w poziomie cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. Wycena dokonywana jest bez ich oględzin. Stan nieruchomości ustala się wyłącznie na podstawie dokumentów podstawowych zawartych w postanowieniu. Jedynie w odwołaniu od postanowienia Wojewody można kwestionować ustalenia zawarte w tej decyzji np. odnośnie elementów wchodzących w skład pozostawionej nieruchomości.

 

Treść ustawy określa jakie miasta czy województwa wchodzące w skład Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za porównywalne do lokalizacji nieruchomości pozostawionych. Przykładowo nieruchomości położone

w mieście Lwowie wycenia się porównując je z nieruchomościami w mieście Krakowie, dla lokalizacji na terenie ówczesnego województwa lwowskiego porównywalnym obszarem jest województwo podkarpackie.

 

Wysokość rekompensaty, bez względu na jej formę, stanowi 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku gdy prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów, wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych praw.